راهنماي ورود

سهامداران محترم لطفاً به نکات زير توجه فرماييد :

نام کاربري شما شماره کد ملي با تمام ارقام بدون خط فاصله (-) مي باشد.

به طور مثال اگر کد ملي "00689460210" باشد صفرهاي قبل و بعد آن نيز شامل نام کاربري مي باشد.

درصورت عدم ورود به سامانه (با کدملی) می توانید قسمت عددی کد بورسی خود را وارد نمایید. 

رمز عبور شما شماره شناسنامه مي باشد.

نکته بسيار مهم : حتماً پس از اولين ورود نسبت به تغيير رمز عبور خود اقدام نمائيد.

در صورتي که رمز عبور خود را فراموش کرده ايد مي توانيد :

1 - با شماره تلفن واحد سهام شرکت تماس حاصل فرماييد.

2 - شماره موبايل خودتان را به واحد سهام شرکت ايميل فرماييد.

بازگشت